502 574 852, biuro@konsart.pl facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

SZCZECIN, ŚMIERDNICA

945 000 | 8712 m2
nr oferty: BON37533

Idealna lokalizacja na osiedle domków jednorodzinnych w otoczeniu ciszy, spokoju i przyrody! Polecam na sprzedaż działkę rolną o powierzchni 8712 ha zlokalizowaną w dzielnicy Płonia Śmierdnica. Grunt usytuowany w urokliwym miejscu, w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. Działka położona w s w obszarze planistyczny D.J.12 "Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego terenu": Główne założenia Studium przedstawiają się następująco: 1. Uwarunkowania: - stan zainwestowania: fermy drobiu, tereny w użytkowaniu rolniczym (uprawy polowe, sady), zieleń leśna, zasilanie w wodę, gaz i energię poprzez istniejący system uzbrojenia; - ochrona przyrody: otulina Szczecińskiego Parku Krajobrazowego, zieleń leśna - Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcze Szczecińskie", gleby wysokich klas bonitacyjnych; specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000; - ochrona zabytków: występowanie reliktów osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego; 2. Kierunki: - funkcja dominująca: rolnicza przestrzeń produkcyjna - skoncentrowana produkcja rolnicza i spożywcza, działalność produkcyjna, magazyny i składy (głównie we wschodniej części obszaru); - funkcje uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, usługi głównie sportu i rekreacji z dużą ilością zieleni, zieleń leśna; - działania zorganizowane: dopuszcza się przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne; procedura wywłaszczeń na cele publiczne, skomunikowanie terenów pod zabudowę; 3. Polityka przestrzenna - zasady przekształceń: utrzymanie i uzupełnienie zabudowy w formie nieuciążliwej dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; - obszary do zainwestowania: obszar jednostki poza terenami leśnymi i znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego; - obszary i zadania strategiczne: zmiana granicy miasta w rejonie ul. Dobropole (północna i południowa część jednostki); 4. Standardy kształtowania przestrzeni: - struktura przestrzenna: rolnicza przestrzeń produkcyjna do zachowania, przekształceń i uzupełnień, z zakazem lokalizacji nowych i rozbudowy istniejących obiektów inwentarskich powyższej do obsady 10 DJP (szt. dużych) oraz z możliwością przekształceń pod inne funkcje produkcyjne; - zasady zabudowy: zabudowa wolno stojąca, wkomponowana w istniejące układy przyrodniczo-krajobrazowe, zabudowa w bezpośrednim sąsiedztwie SPK dostosowana do działań ochronnych ustalonych w planie ochrony parku; należy dążyć do nie sytuowania zabudowy w odległości mniejszej niż 50,0 m od granicy Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa"; - komunikacja: obsługa głównie z ulic: Spokojnej i Dobropole; trasa rowerowa wzdłuż ul. Dobropole; - inżynieria: istniejące sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy, realizacja nowych sieci i obiektów inżynieryjnych; Media: prąd, woda, gaz w drodze przebiegającej przy granicy działki, odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych Polecam ze względu na lokalizację w bardzo urokliwym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody, terenów spacerowo - rekreacyjnych oraz ze względu na cenę. Zapraszam do osobistej weryfikacji oferty.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

MOTANIEC,

667 000 | 26454 m2
nr oferty: INH21020

Na sprzedaż grunt inwestycyjny z ogromnym potencjałem o powierzchni 2,6454 ha. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S 10 Szczecin -Naruszewo przy węźle komunikacyjnym Motaniec, gm. Kobylanka. Droga ekspresowa S10 -droga ekspresowa Szczecin-Naruszewo mająca połączyć zespół portów morskich Szczecin-Świnoujście z aglomeracją warszawską. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Kobylanka (Uchwała X/61/15 z dnia 2015-07-15). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony na teren zabudowy przemysłowo- bazowo-składowej- 1 P, B, S: 1) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki, a) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej, b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących odległości od ściany lasu, c) powierzchnia zabudowy 10%÷20% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy 1÷3 kondygnacji - do 12,0 m, e) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10°, f) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki, g) obowiązuje pas zieleni o funkcji izolacyjnej od lasu, o szerokości min. 15,0 m - wg rysunku planu; 2) zasada podziału terenu wg rysunku planu: - minimalna powierzchnia działki - 6000 m2, - minimalna szerokość frontu działki - 40,0 m, - kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 83÷90°; 3) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7; 4) obsługa komunikacyjna: a) zjazd na działki z drogi 02 KDD; zjazd na działki wydzielone w części płn. z drogi 04 KDW, b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9; 5) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbroje-nia w przyległych drogach - wg § 10. Doskonałe miejsce pod prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności a ze względu na otaczającą infrastrukturę ma bardzo szeroki zakres możliwości jego wykorzystania. Optymalnie zlokalizowany teren pod inwestycje typu: hala magazynowo-produkcyjna,logistyka, siedziba firmy. Gorąco polecam nieruchomość ze względu na doskonałą lokalizację, ogromne perspektywy oraz atrakcyjną cenę. Podana cena netto. Zapraszam do kontaktu.